Vad är reflekterande skrivande?

I korta drag handlar det om ett skrivande där självutforskande står i centrum. Självomsorg, tillit, nyfikenhet och uppmärksamhet är ledord i processen. Vi stannar upp för en stund och tittar närmare på orden som kommer ur oss.

Det finns många andra namn för denna metod, eller form av skrivande; terapeutiskt skrivande, utforskande skrivande, läkande skrivande eller expressivt skrivande – expressive writing, ett så kallat uttrycksfullt, känslomässigt skrivande, som i grunden har sin bas i amerikansk forskning, där socialpsykologiprofessor James W.Pennebaker , vid University of Texas, Austin under 80-talet, började undersöka vad som händer när vi genom pennan närmar oss händelser som drabbat oss djupt känslomässigt.

I reflekterande skrivtekniker ligger fokus på att gå inåt, att skriva ärligt om känslor, reflektioner, tankar och åsikter. Vi skriver ärligt och detaljerat, vilket är nyckeln till ett läkande skrivande. Våra skrivböcker tillhandahåller alltså ett forum för att bearbeta känslor som uppstår genom denna introspektion. Det skrivrum vi skapar under denna process är en plats där livet dokumenteras, där våra minnen förvaras och där vi kan arbeta oss igenom dessa. Vi skriver för att känna och uttrycka oss. Ett skrivande för självutforskning och självuttryck, och som ofta leder till en inre rensning.

När vi skriver uttrycksfullt och i läkande syfte finns som sagt många olika tillvägagångssätt och vi kan arbeta utifrån olika syften med vårt skrivande.

Det läkande skrivandet kan omfatta olika former och sätt att använda vårt språk. Ja, det kan faktiskt se ut hursomhelst! Prosa, dikter, brev, fragmentariska texter, dagboksnoteringar, listor, dialoger eller flödesskrivning och frågeställningar, där vi kan experimentera med genrer, berättarperspektiv och tempus. Det handlar inte om att skriva vackert eller grammatiskt korrekt. Syftet är att främja personlig läkning, tillväxt eller utveckling, att få tillgång till den information vi behöver få ur oss.

Vill du prova på reflekterande skrivande? Jag erbjuder föreläsningar, workshops samt längre kurser. Kontakta mig även för skräddarsydda handledningspaket där vi provar på internationellt beprövade skrivterapeutiska metoder och mitt eget material som vuxit fram organiskt ur dessa.

Bild: Torun Börtz